Arxius

 • Portada Horitzó 3

  Horitzó revista de ciències de la religió. Núm.3 - any 2021
  Vol. 1 No 3 (2021)

  ARTICLES:

  • Bellaubí, F. (2022). Espacios de resistencia y activismo espiritual. La geoética como una ética de la geosfera: Espais de resistència i activisme espiritual. La geoètica com a una ètica de la geosfera. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 6–20.
  • Bouso, R. ., & Ghilardi, M. . (2022). Déu i el no-res. L’aproximació al budisme de Heinrich Dumoulin. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 20–27.
  • Caucanas, R. (2022). Le dialogue islamo-chrétien à l’école des pères blancs: El diàleg islamo-cristià a l’escola dels pares blancs. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 27–33. 
  • Corominas i Escudé, J. . (2022). Cap a l’esperit. El sentir no és quelcom, però tampoc no-res. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 33–41. 
  • Gelpí, M. (2022). La iconoclasia en el arte contemporáneo. El atonalismo de Schönberg y la abstracción de Kandinsky: L’iconoclasia en l’art contemporani. L’atonalisme de Schönberg i l’abstracció de Kandinsky. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 41–45.
  • González, A. (2022). La razón de la razón: La raó de la raó. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 45–54. 
  • Hernández - Serret, J. . (2022). La revolució de les Ciències Socials: l’impacte de la computerització. Els sistemes complexos adaptatius i el diàleg interreligiós. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 54–59. 
  • Marín i Torné, F.-X. (2022). Religió, sagrat i sant: una dificultat per a les Ciències de les Religions. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 60–66.
  • Nouzille, P. . (2022). Parlar de l’experiència religiosa. Experiència fonamental i esdeveniment. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 66–74. 
  • Rodríguez Panizo, P. (2022). La descripción comprensiva del hecho religioso de Juan Martín Velasco: La descripció comprensiva del fet religiós de Juan Martín Velasco. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 75–82.
  •  

  RECENSIONS:

  Las avalanchas de Sils; Abel Jiménez
  Tiempo de cuidados; Ester Busquets
  Breve Historia del Antiguo Israel; Rosa M. Boixareu
  El Consejo Mundial de Iglesias (1910-2021): Hacia la unidad perdida; Andrés Valencia
  El Sagrado; Jordi Carcassó
  Diosas y signos. Iniciación, escritura y adivinación en las religiones afrocubanas; Joan Gimeno
  Diccionario del Yoga Historia, práctica, filosofía y mantras; Laia Villegas

 • Portada Horitzó 2

  Vol. 1 No 2 (2020): Horitzó: revista de ciències de la religió. Núm.2 - any 2020
  Vol. 1 No 2 (2020)

  ARTICLES: 

  • Amengual Coll, G. (2022). La religió i l’afirmació de l’individu com a subjecte: Religion and the affirmation of the individual as a subject. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(2), 10–22.
  • Azagra, D. (2022). Original sin and akrasia: an aristotelian analysis of Gen 3:1-6: Pecat original i Akrasia: una anlalisi aristotelià de Gen 3:1-6. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(2), 23–37.
  • Beorlegui, C. (2022). El hecho religioso desde la perspectiva de las ciencias de la religión: El fet religiós des de la perspectiva de les ciències de la religió. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(2), 38–62. 
  • Florio, L. (2022). Las tipologías de la relación entre Ciencia y Religión: su valor para la teología y para la pedagogía religiosa: Les tipologies de la relació entre Ciència i Religió: El seu valor per a la teologia i per la pedagogia religiosa. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(2), 63–76. 
  • Feroldi, V. (2022). Face au terrorisme islamiste et a la pandémie du covid-19: Leaders chrétiens et musulmans promeuvent une dynamique du vivre ensemble: Davant del terrorisme islamista i la pandèmia del covid-19: Líders cristians i musulmans promouen una dinàmica de viure junts. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(2), 77–91.
  • Magnavacca, S. (2022). Seguint les petjades del llebrer: la dimensió social en la divina comèdia: Following in the footsteps of the greyhound: the social dimension in the divine comedy. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(2), 92–103.
  • Melloni i Ribas, X. (2022). In memoriam: Juan Matín Velasco, diganosticador i mestre: In memoriam: Juan Matín Velasco, diagnostician and teacher. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(2), 104–114.
  • Nogués, R. M. (2022). El coneixement polièdric de Déu: The polyhedral knowledge of God. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(2), 115–129.
  • Pià i Comella, J. (2022). La "prière" d’Epictète et de Marc Aurèle: La "pregària" d’Epictet i de Marc Aureli. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(2), 130–135.
  • Puigardeu i Aramendia, Òscar. (2022). L’espiritualitat com a factor impulsor de la creativitat: Spirituality as a driver of creativity. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(2), 136–146. 
  • Sidera i Casas, J. (2022). Les mirades de Santa Llúcia: The looks of Santa Lucia. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(2), 147–178

  RECENSIONS: 

  • Gary Lachman, El conocimiento perdido de la imaginación; Jorge Rodríguez Ariza.
  • Josep Maria Quintana,Lletres de combat; Ramon Casadevall i Sala.
  • Ramon Prat i Pons, El recuerdo de Dios. En camino hacia el sentido de la vida; Carlos García de Andoín.
  • Alexandre Galí, Assaigs de vida devota;  Maria Arquer i Cortés.
  • Manuel Forcano i Victor Hurtado, Atles d’Història dels jueus de Catalunya; Jaume Aymar i Ragolta.
  • Jordi Lara, Sis nits d’agost; Oriol Izquierdo.
  • Antonio Diéguez, Transhumanismo. La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano; Ester Busquets Alibés.

   

 • Portada Horitzó 1

  Horitzó revista de ciències de la religió. Núm.1 - any 2019
  Vol. 1 No 1 (2019)

  ARTICLES: 

  • García-Baró López, M. (2022). Alguns prolegòmens a una filosofia de la religió a l’alçada del present. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 10–19.
  • Marín i Torné, F.-X. (2022). La sacralitat de la naturalesa: una perspectiva fenomenològica. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 20–34
  • Corominas i Escudé, J. (2022). La religió líquida. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 35–54.
  • Wilkins, A. (2022). Louis Massignon and Mary Kahlil: una trobada espiritual. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 55`–67.
  • Font, P. L. (2022). Sobre l’imaginari cristià. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 68–73.
  • Falque, E. (2022). Eros, cos i eucaristia. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 74–88. 
  • Casadesús, R. (2022). In memoriam: Denis Edwards. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 89–90.

  RECENSIONS:

  • Crec recordar. Memòries; Maria Forteza.
  • La religió de l’ateu; Ester Busquets.
  • Historia literaria del Antiguo Testamento. Una Introducción; Rosa Maria Boixareu.
  • La natura exposada; Maria Arquer.
  • Islam and Muslims in the West: Rosa Martínez.
  • La naturaleza de la doctrina; Roberto Casas.
  • Pensar el hombre. La teología ante los nuevos planteamientos antropológicos: Marc Mercadé.
  • Variedades de la experiencia religiosa. Un estudio de la naturaleza humana: Juan Manuel Cincunegui.
  • De lo que no es o de la naturaleza. Los testimonios; Andreu Grau.