Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Directrius per a l’autor/a

Normes de publicació

Directrius pels autors:

1. Autors. Horitzó es proposa com a instrument de difusió de la recerca en ciències religioses, publicant estudis i treballs seleccionats exclusivament sobre la base de la qualitat científica. Els treballs que es remetin a Horitzó hauran de ser originals.

2. Presentació d’originals. Els autors hauran d’enviar una carta personal i dues còpies del seu article, una signada i l’altra sense nom, en suport electrònic (format Word) a l’adreça següent: horitzo.direccio@iscreb.org. A més, els autors que enviïn per primer cop un article a publicar a la revista hauran de presentar un breu curriculum vitae. La carta personal al Director farà constar que la col·laboració és original i el compromís de publicar l’article a Horitzó, si és acceptat. També, com és habitual, l’autor farà constar a la carta que cedeix a Horitzó l’administració dels drets literaris de l’article per a la seva edició. No obstant això, l’autor podrà fer ús de la seva contribució un cop publicada, prèvia autorització d’Horitzó.

3. Idioma. La llengua habitual d’Horitzó és el català, però també s’accepten articles en espanyol, portuguès, francès, italià, occità i anglès.

4. Presentació formal. El text haurà d’incloure: títol, resum (no més de 160 paraules), paraules clau, tant en l’idioma original com en anglès. Veure l’apartat Directrius d’estil.

5. Recepció i avaluació.

1. Es notificarà als autors la recepció del seu article per correu electrònic.

2. Els originals rebuts es remetran de manera anònima a dos avaluadors de reconeguda competència en la temàtica de l’article, els quals emetran el seu dictamen d’acord amb criteris d’adequació metodològica i interès científic dels continguts. El dictamen dels avaluadors indicarà si es recomana l’acceptació de l’original en els seus termes, la seva revisió d’acord a les correccions o suggeriments que formulin, o bé el refús de l’article avaluat.

3. El Consell de redacció serà qui, en última instància, i tenint en compte el dictamen dels avaluadors, decideixi la publicació dels articles i ho notifiqui als autors. Els autors, mitjançant l’enviament dels seus treballs, accepten que estiguin subjectes al dictamen del Consell de redacció, havent per tant d’ajustar la seva redacció final a les indicacions que aquest formuli.

4. Els originals rebuts que no s’ajustin a les normes d’edició i publicació a Horitzó podran ser retornats als seus autors abans de procedir a enviar-los als avaluadors. En tal cas, els seus autors hauran de completar-los amb la informació omesa i/o efectuar els ajustaments formals pertinents en el termini d’una setmana. En cas contrari, aquests treballs no seran publicats.

6. Terminis. El Consell de redacció es reunirà anualment, entre el 15 de novembre i el 15 de desembre. En aquesta reunió seran avaluats els articles rebuts fins el 30 de setembre, no garantint l’avaluació dins el mateix any dels articles rebuts amb posterioritat a aquesta data. En tot cas, l’autor podrà actualitzar el seu article abans de la seva publicació.

7. Declaració de privacitat i responsabilitat

1. Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts a Horitzó s’usaran exclusivament per a les finalitats declarades per la revista i no estaran disponibles per a cap altre propòsit o altra persona.

2. L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) i els responsables d’Horitzó no s’identifiquen necessàriament amb el contingut, valoracions i/o conclusions dels treballs reproduïts en la Revista.

3. Els responsables de la Revista tampoc assumiran cap responsabilitat per les conseqüències derivades de l’eventual utilització per tercers de la informació i criteris incorporats a aquests treballs.

Directrius d’estil:

a. Els articles tindran una extensió màxima de 30 pàgines en el format que resulta de les normes d’edició que es detallen a continuació:

* Disseny de pàgina: tots els marges (superior, inferior, dreta i esquerra) a 2,5 centímetres.

* Tipus de lletra 1. Font: Times New Roman

2. Mida 14: per al títol de l’article, en majúscules.

3. Mida 12: pels títols dels apartats (en versals) i dels subapartats (en minúscula i cursiva) i el contingut del cos del text.

4. Mida 11: per a les citacions que, per la seva extensió, s’opti per insertar-les a part del text principal, i amb un sagnat més gran. També es recomana aquesta mida per a la bibliografia, que s’inclourà al final.

5. Mida 10: per a les notes, que han d’incloure’s a peu de pàgina.

* Sagnat

1. Títol de l’article: sense sagnat en la primera línia.

2. Títols dels apartats: sense sagnat a la primera línia.

3. Continguts del text principal: sagnat a 1,25 centímetres a la primera línia.

4. Sagnat doble o més ampli per a citacions a part del text principal.

5. Si s’inclou bibliografia, s’ha d’utilitzar el paràgraf francès.

* Interlineat

1. Text principal: 1,5 línies.

2. Notes a peu de pàgina: senzill (1 línia).

b. Sota el títol de l’article (en el text principal) han de constar el nom i els cognoms de l’autor, així com la seva eventual filiació professional o acadèmica (universitat, centre…). Al final del text, es prega indicar de nou el nom amb la filiació, que pot incloure aquí una informació més detallada, així com el correu electrònic.

c. Abans del cos de l’article ha d’incloure’s: Resum del treball en l’idioma original, amb una extensió màxima de 160 paraules. Paraules clau en l’idioma original, separades per punt i coma. Títol de l’article en anglès. Resum en anglès. Paraules clau en anglès, separades per punt i coma.

d. Les pàgines s’han de numerar correlativament.

e. Quan s’utilitzin quadres o imatges, es farà menció o remissió al número de quadre en el lloc que correspongui dins del cos del treball. Les gràfiques i diagrames es presentaran amb la suficient claredat i amb les dades numèriques completes, perquè puguin ser preparats convenientment per a la seva publicació. En el cas que l’article inclogui imatges, fotografies, mapes o gràfiques en els que la utilització de trames sigui bàsica per a la seva comprensió, aquests hauran d’estar suficientment clars i diferenciats.

f. Al final de l’article, podrà incorporar-se la relació bibliogràfica de referència, sota el títol “Bibliografia”, en ordre alfabètic. Podrà tenir alguna divisió d’apartats, conservant cada un igualment l’ordre alfabètic. La manera de citar en la bibliografia serà el mateix que l’utilitzat per a les cites. Però, quan hi hagi més d’una obra del mateix autor, s’ordenaran per ordre cronològic i, a partir de la segona obra, es substituiran les dades de l’autor per un guió llarg (guió “ema”), seguit d’una coma.

g. Manera de citar:

Llibres: Cognom o cognoms de l’autor en versals i nom o inicials en rodona seguides d’un punt (si el nom és compost, amb un espai entre les inicials), seguit d’una coma, el títol i subtítols del llibre en cursiva. Després d’una coma, si l’obra té diversos volums o toms, s’utilitzarà l’abreviació “vol.” o “t.”, respectivament, seguida del seu número. Després d’una coma, la col·lecció (si n’hi ha) i el seu número en rodona i entre parèntesis, després d’una coma la ciutat d’edició (si n’hi ha més d’una, es poden posar les altres separades per guions “ena”), després de dos punts, el nom de l’editorial i immediatament després l’any d’edició (si no és la primera edició, es posarà un superíndex al davant de l’any amb el número d’edició). Si cal indicar pàgines concretes, es farà després d’una coma i amb les abreviacions “p.” o “pp.” seguides dels números de pàgina.

Articles: Cognom o cognoms de l’autor en versals i nom o inicials en rodona seguides d’un punt (si el nom és compost, amb un espai entre les inicials), seguit d’una coma, el títol i subtítols del llibre anirà en rodona i entre cometes franceses. Després d’una coma, el nom o acrònim de la revista en cursiva i tot seguit el número del volum de la revista en rodona, i entre parèntesi l’any d’edició. A continuació, deixant un espai, els números inicial i final de les pàgines de l’article, separats per un guionet.

Capítols de llibre: Cognom o cognoms de l’autor en versals i nom o inicials en rodona seguides d’un punt (si el nom és compost, amb un espai entre les inicials), seguit d’una coma, el títol i subtítols del llibre anirà en rodona i entre cometes franceses. Tot seguit es posarà “en” i, a continuació, l’inicial del nom de l’editor seguida d’un punt (si el nom és compost, amb un espai entre les inicials), el cognom o cognoms de l’autor en versals, posant entre parèntesi “ed.” i seguit d’una coma (si hi ha més d’un editor, es poden posar els altres separats per un guió ena entre espais, posant al final de tots “eds.” entre parèntesis). La resta de dades bibliogràfiques se citarà com el mode emprat per a la citació de llibres.

Recursos electrònics: Per a la citació de recursos electrònics en línia (pàgines web), es seguiran els mateixos criteris que per als textos impresos, amb les particularitats següents: després del títol (o subtítol, si n’hi ha), s’afegirà l’expressió “en línia” entre claudàtors; en les dades editorials, sempre que sigui possible, s’indicarà el lloc d’edició, l’editor i la data de publicació (o de la darrera actualització); caldrà indicar la localització web, entre parèntesis angulars (< >), i la data de consulta, entre claudàtors, precedida per “Consulta:”.

Repeticions de referències: Quan es repeteixi la font referenciada en la cita subsegüent, es podrà indicar “Ibíd.”, indicant les pàgines, en cas de ser aquestes diferents. En el cas de repetir una obra d’un autor, i en cas de no citar més obres d’aquest, no podran emprar-se els acrònims “o.c.” (o similars) en lloc del títol i dades de l’obra, sinó que es posarà el cognoms o cognoms de l’autor en versals i una versió abreujada del títol, en cursiva en el cas de llibres i en rodona entre cometes en el cas d’articles o capítols de llibre. Immediatament després, hi figurarà el número de pàgina o pàgines i, si cal, anteriorment, el del volum. La referència a les notes anirà precedida de l’abreviació “n.” i no es faran servir les abreviacions “p.” o “pp.” per a indicar les pàgines.


d) En concret, pel lliurament de les recensions, s’haurà de tenir en compte:
 Els llibres considerats hauran d’haver estat publicats entre l’any actual i l’anterior en el moment d’escriure la recensió.
 L’extensió de la recensió serà, com a màxim, de 5.000 caràcters amb espais.
 Caldrà notificar prèviament quin llibre es recensionarà, això evitarà possibles duplicacions.

Cites de text, se seguirà el sistema APA

https://apaformat.org/apa-in-text-citation/

Articles

Normes de publicació:

Vegi’s el Llibre d’Estil per a escrits de Teologia i Filosofia. Facultat de Teologia de Catalunya – Facultat de Filosofia de Catalunya – Associació Bíblica de Catalunya. Barcelona 2008.

https://www.filosofia.url.edu/sites/default/files/llibre_estil_1.pdf

Directrius pels autors:

1. Autors. Horitzó es proposa com a instrument de difusió de la recerca en ciències religioses, publicant estudis i treballs seleccionats exclusivament sobre la base de la qualitat científica. Els treballs que es remetin a Horitzó hauran de ser originals.

2. Presentació d’originals. Els autors hauran d’enviar una carta personal i dues còpies del seu article, una signada i l’altra sense nom, en suport electrònic (format Word) a l’adreça següent: horitzo.direccio@iscreb.org. A més, els autors que enviïn per primer cop un article a publicar a la revista hauran de presentar un breu curriculum vitae. La carta personal al Director farà constar que la col·laboració és original i el compromís de publicar l’article a Horitzó, si és acceptat. També, com és habitual, l’autor farà constar a la carta que cedeix a Horitzó l’administració dels drets literaris de l’article per a la seva edició. No obstant això, l’autor podrà fer ús de la seva contribució un cop publicada, prèvia autorització d’Horitzó.

3. Idioma. La llengua habitual d’Horitzó és el català, però també s’accepten articles en espanyol, portuguès, francès, italià, occità i anglès.

4. Presentació formal. El text haurà d’incloure: títol, resum (no més de 160 paraules), paraules clau, tant en l’idioma original com en anglès. Veure l’apartat Directrius d’estil.

5. Recepció i avaluació.

1. Es notificarà als autors la recepció del seu article per correu electrònic.

2. Els originals rebuts es remetran de manera anònima a dos avaluadors de reconeguda competència en la temàtica de l’article, els quals emetran el seu dictamen d’acord amb criteris d’adequació metodològica i interès científic dels continguts. El dictamen dels avaluadors indicarà si es recomana l’acceptació de l’original en els seus termes, la seva revisió d’acord a les correccions o suggeriments que formulin, o bé el refús de l’article avaluat.

3. El Consell de redacció serà qui, en última instància, i tenint en compte el dictamen dels avaluadors, decideixi la publicació dels articles i ho notifiqui als autors. Els autors, mitjançant l’enviament dels seus treballs, accepten que estiguin subjectes al dictamen del Consell de redacció, havent per tant d’ajustar la seva redacció final a les indicacions que aquest formuli.

4. Els originals rebuts que no s’ajustin a les normes d’edició i publicació a Horitzó podran ser retornats als seus autors abans de procedir a enviar-los als avaluadors. En tal cas, els seus autors hauran de completar-los amb la informació omesa i/o efectuar els ajustaments formals pertinents en el termini d’una setmana. En cas contrari, aquests treballs no seran publicats.

6. Terminis. El Consell de redacció es reunirà anualment, entre el 15 de novembre i el 15 de desembre. En aquesta reunió seran avaluats els articles rebuts fins el 30 de setembre, no garantint l’avaluació dins el mateix any dels articles rebuts amb posterioritat a aquesta data. En tot cas, l’autor podrà actualitzar el seu article abans de la seva publicació.

7. Declaració de privacitat i responsabilitat

1. Els noms i les adreces de correu electrònic introduïts a Horitzó s’usaran exclusivament per a les finalitats declarades per la revista i no estaran disponibles per a cap altre propòsit o altra persona.

2. L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) i els responsables d’Horitzó no s’identifiquen necessàriament amb el contingut, valoracions i/o conclusions dels treballs reproduïts en la Revista.

3. Els responsables de la Revista tampoc assumiran cap responsabilitat per les conseqüències derivades de l’eventual utilització per tercers de la informació i criteris incorporats a aquests treballs.

Directrius d’estil:

a. Els articles tindran una extensió màxima de 30 pàgines en el format que resulta de les normes d’edició que es detallen a continuació:

* Disseny de pàgina: tots els marges (superior, inferior, dreta i esquerra) a 2,5 centímetres.

* Tipus de lletra 1. Font: Times New Roman

2. Mida 14: per al títol de l’article, en majúscules.

3. Mida 12: pels títols dels apartats (en versals) i dels subapartats (en minúscula i cursiva) i el contingut del cos del text.

4. Mida 11: per a les citacions que, per la seva extensió, s’opti per insertar-les a part del text principal, i amb un sagnat més gran. També es recomana aquesta mida per a la bibliografia, que s’inclourà al final.

5. Mida 10: per a les notes, que han d’incloure’s a peu de pàgina.

* Sagnat

1. Títol de l’article: sense sagnat en la primera línia.

2. Títols dels apartats: sense sagnat a la primera línia.

3. Continguts del text principal: sagnat a 1,25 centímetres a la primera línia.

4. Sagnat doble o més ampli per a citacions a part del text principal.

5. Si s’inclou bibliografia, s’ha d’utilitzar el paràgraf francès.

* Interlineat

1. Text principal: 1,5 línies.

2. Notes a peu de pàgina: senzill (1 línia).

b. Sota el títol de l’article (en el text principal) han de constar el nom i els cognoms de l’autor, així com la seva eventual filiació professional o acadèmica (universitat, centre…). Al final del text, es prega indicar de nou el nom amb la filiació, que pot incloure aquí una informació més detallada, així com el correu electrònic.

c. Abans del cos de l’article ha d’incloure’s: Resum del treball en l’idioma original, amb una extensió màxima de 160 paraules. Paraules clau en l’idioma original, separades per punt i coma. Títol de l’article en anglès. Resum en anglès. Paraules clau en anglès, separades per punt i coma.

d. Les pàgines s’han de numerar correlativament.

e. Quan s’utilitzin quadres o imatges, es farà menció o remissió al número de quadre en el lloc que correspongui dins del cos del treball. Les gràfiques i diagrames es presentaran amb la suficient claredat i amb les dades numèriques completes, perquè puguin ser preparats convenientment per a la seva publicació. En el cas que l’article inclogui imatges, fotografies, mapes o gràfiques en els que la utilització de trames sigui bàsica per a la seva comprensió, aquests hauran d’estar suficientment clars i diferenciats.

f. Al final de l’article, podrà incorporar-se la relació bibliogràfica de referència, sota el títol “Bibliografia”, en ordre alfabètic. Podrà tenir alguna divisió d’apartats, conservant cada un igualment l’ordre alfabètic. La manera de citar en la bibliografia serà el mateix que l’utilitzat per a les cites. Però, quan hi hagi més d’una obra del mateix autor, s’ordenaran per ordre cronològic i, a partir de la segona obra, es substituiran les dades de l’autor per un guió llarg (guió “ema”), seguit d’una coma.

g. Manera de citar:

 Llibres: Cognom o cognoms de l’autor en versals i nom o inicials en rodona seguides d’un punt (si el nom és compost, amb un espai entre les inicials), seguit d’una coma, el títol i subtítols del llibre en cursiva. Després d’una coma, si l’obra té diversos volums o toms, s’utilitzarà l’abreviació “vol.” o “t.”, respectivament, seguida del seu número. Després d’una coma, la col·lecció (si n’hi ha) i el seu número en rodona i entre parèntesis, després d’una coma la ciutat d’edició (si n’hi ha més d’una, es poden posar les altres separades per guions “ena”), després de dos punts, el nom de l’editorial i immediatament després l’any d’edició (si no és la primera edició, es posarà un superíndex al davant de l’any amb el número d’edició). Si cal indicar pàgines concretes, es farà després d’una coma i amb les abreviacions “p.” o “pp.” seguides dels números de pàgina.

 Articles: Cognom o cognoms de l’autor en versals i nom o inicials en rodona seguides d’un punt (si el nom és compost, amb un espai entre les inicials), seguit d’una coma, el títol i subtítols del llibre anirà en rodona i entre cometes franceses. Després d’una coma, el nom o acrònim de la revista en cursiva i tot seguit el número del volum de la revista en rodona, i entre parèntesi l’any d’edició. A continuació, deixant un espai, els números inicial i final de les pàgines de l’article, separats per un guionet.

 Capítols de llibre: Cognom o cognoms de l’autor en versals i nom o inicials en rodona seguides d’un punt (si el nom és compost, amb un espai entre les inicials), seguit d’una coma, el títol i subtítols del llibre anirà en rodona i entre cometes franceses. Tot seguit es posarà “en” i, a continuació, l’inicial del nom de l’editor seguida d’un punt (si el nom és compost, amb un espai entre les inicials), el cognom o cognoms de l’autor en versals, posant entre parèntesi “ed.” i seguit d’una coma (si hi ha més d’un editor, es poden posar els altres separats per un guió ena entre espais, posant al final de tots “eds.” entre parèntesis). La resta de dades bibliogràfiques se citarà com el mode emprat per a la citació de llibres.

Recursos electrònics: Per a la citació de recursos electrònics en línia (pàgines web), es seguiran els mateixos criteris que per als textos impresos, amb les particularitats següents: després del títol (o subtítol, si n’hi ha), s’afegirà l’expressió “en línia” entre claudàtors; en les dades editorials, sempre que sigui possible, s’indicarà el lloc d’edició, l’editor i la data de publicació (o de la darrera actualització); caldrà indicar la localització web, entre parèntesis angulars (< >), i la data de consulta, entre claudàtors, precedida per “Consulta:”.

Repeticions de referències: Quan es repeteixi la font referenciada en la cita subsegüent, es podrà indicar “Ibíd.”, indicant les pàgines, en cas de ser aquestes diferents. En el cas de repetir una obra d’un autor, i en cas de no citar més obres d’aquest, no podran emprar-se els acrònims “o.c.” (o similars) en lloc del títol i dades de l’obra, sinó que es posarà el cognoms o cognoms de l’autor en versals i una versió abreujada del títol, en cursiva en el cas de llibres i en rodona entre cometes en el cas d’articles o capítols de llibre. Immediatament després, hi figurarà el número de pàgina o pàgines i, si cal, anteriorment, el del volum. La referència a les notes anirà precedida de l’abreviació “n.” i no es faran servir les abreviacions “p.” o “pp.” per a indicar les pàgines.

Cites de text, se seguirà el sistema APA

https://apaformat.org/apa-in-text-citation/

Recensions

d) En concret, pel lliurament de les recensions, s’haurà de tenir en compte:
 Els llibres considerats hauran d’haver estat publicats entre l’any actual i l’anterior en el moment d’escriure la recensió.
 L’extensió de la recensió serà, com a màxim, de 5.000 caràcters amb espais.
 Caldrà notificar prèviament quin llibre es recensionarà, això evitarà possibles duplicacions.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.